- اخبار و رویداد ها

آشنایی با 10 برنامه تحول اداری و شاخص های مرتبط با آن

آشنایی با 10 برنامه تحول اداری و شاخص های مرتبط با آن

محسن غلامی- سيد محمد علی پورموسوی- افشين متقی- قربان محمد پورقاز

اصلاح نظــام اداری ومدیریــت دولتــی در بــر گیرنــده تلاشــی نظــام منــد و یكپارچــه اصــلااســت بــه گونــه ای کــه از طریــق آن مــی تــوان تغییــرات موثــری دراداره عمومــی پدیــد آورد و تــوان آنــرا بــرای رســیدن بــه پیشــرفت ملــی افزایــش داد. ده برنامــه تحــول در نظام اداری کــه نشــات گرفتــه از متــن سیاســت هــای کلــی نظــام اداری ابلاغــی مقــام معظــم رهبــری، ســند چشــم انــداز لایحــه برنامــه پنجــم توســعه اقتصــادی اجتماعــی فرهنگــی و در چارچــوب سیاســت هــای کلــی دولــت مــی باشــد، بــر آن اســت تــا بــا توانمنــد ســازی دســتگاه هــای اجرایــی کشــور و تربیــت مدیــران و کارشناســان کارامــد و تحــول آفریــن، طرحــی نــو درانــدازد و در پیشــرفت و توســعه کشــور نقــش موثــری را ایفــا نمایــد. هــدف تحــول اداری عبــارت اســت از تقویــت توانمنــدی هــای نظــام اداری در جهــت ایفــای کارامــد وظایــف دولــت یــا بــه تعبیــر دیگــر هــدف از تحــول اداری ، انطبــاق نقــش هــا ، توانمنــدی هــا و قابلیــت هــای نظــام اداریســت کــه امــری حیاتــی و بــرای توســعه ضروریست .

بازدید: 112

درباره ما قربان محمد پورقاز

مشاهده تمام پست ها قربان محمد پورقاز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *