- اخبار و رویداد ها

خلاصه ای از فعالیت های علمی آقای دکتر عبدالوهاب پورقاز

دکتر عبدالوهاب پورقاز
دانشیار
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
گروه : علوم تربیتی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

تحصیلات
كارشناسی, اقتصاد,دانشگاه پنجاب هندوستان
كارشناسی ارشد, علوم تربیتی,دانشگاه پنجاب هندوستان
دكترا, علوم تربیتی,دانشگاه پنجاب هندوستان

دروس ارائه شده

پایان نامه های تحصیلات تکمیلی
1 – تاثیر مدارس هوشمند برریاضی هراسی وتفکر خلاق دانش آموزان ”
صبا صابرماهانی, [عبدالوهاب پورقاز]
نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
2 ” – تاثیر آموزش مهارت شناختی حل مسله بریادگیری درس علوم دانش آموزان تحت پوشش بهزیستی ”
.
سیده اسیه اسلامی, [عبدالوهاب پورقاز, افسانه مرزیه]
نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
3 – تاثیر رویکرد درس پژوهی معلم برتفکر انتقادی وراهبردهای فراشناختی دانش آموزان ”
مهلا حیدری صادق, [عبدالوهاب پورقاز, ابوسعید داورپناه]
نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
4 – پیش بینی خوش بینی آموخته شده در دانش آموزان بر اساس مولفه های مدل انگیزشی جونز” .
سمیه نهبندانی, [افسانه مرزیه, عبدالوهاب پورقاز]
نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
5 – تاثیر آموزش خوش بینی بر نوع انگیزش ونشاط ذهنی دانش آموزان ”
فهیمه ریگی, [افسانه مرزیه, عبدالوهاب پورقاز]
نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
6 – رابطه اهداف پیشرفت وانگیزش پیشرفت با میانجگری تفکر تاملی در دانش آموزان ”
شقایق اویسی, [عبدالوهاب پورقاز, افسانه مرزیه]
نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
7 – نقش سبك های تفکر دانش آموزان وجهت گیری مذهبی معلم در كیفیت زندگی دانش آموزان ”
مریم شهلی بر, [عبدالوهاب پورقاز, افسانه مرزیه]
نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
8 – عوامل موثر در خلق وایجاد محیط آموزشی كارآمدتر در كلاس از دیدگاه معلمان ”
طاهره روشنگر, [عبدالوهاب پورقاز]
نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
9 – نقش سبك های تفکر ومهارت های ارتباطی معلمان در خلاقیت هیجانی دانش آموزان
فاطمه میربلوچ زهی, [عبدالوهاب پورقاز]
نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
10 – تاثیر آموزش خود تنظیمی هیجانی بر مهارت های جرات ورزی وباورهای انگیزشی در دانش آموزان
رقیه كیخا, [عبدالوهاب پورقاز]
نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
11 – عوامل موثر بر تنظیم هیجانی دانش آموزان
حمیدرضا قدس, [عبدالوهاب پورقاز]
نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
سامانه جامع مدیریت فناوری اطلاعات
12 – نقش علاقه وهوش اجتماعی در جامعه پذیری دانش آموزان
محدثه اردونی, [عبدالوهاب پورقاز]
نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
13 – نقش سبك های تفکر ومهارت های ارتباطی معلمان در خلاقیت هیجانی دانش آموزان
فاطمه میربلوچ زهی, [عبدالوهاب پورقاز]
نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
14 – تاثیر آموزش پژوهش محور برتفکر انتقادی وعملکرد تحصیلی دانش آموزان
عباسعلی سعیدی صفت, [عبدالوهاب پورقاز]
نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
15 – اثر بخشی آموزش دانش آموز محور برخود شکوفایی وسازگاری اجتماعی دانش آموزان
فرشته مهدوی یگانه, [عبدالوهاب پورقاز]
نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
16 – رابطه ی تفکر خلاق وكمال گرایی با تعهد اجتماعی
فاطمه مختاری, [افسانه مرزیه, عبدالوهاب پورقاز]
نیمسال اول سال تحصیلی96-95
17 – تاثیر اجرای برنامه فلسفه برای كودكان بر افزایش خود كارآمدی ، شادی ،خوش بینی وتفکر انتقادی
دانش آموزان
انیسه رهدار, [عبدالوهاب پورقاز, افسانه مرزیه]
نیمسال اول سال تحصیلی96-95
18 – استفاده از شبکه های اجتماعی وارتباط آن با سبك های هویتی وگرایش به رفتارهای پر خطر در دانش
آموزان
خدابخش جنگی زهی شستان, [عبدالوهاب پورقاز, حسین جناآبادی]
نیمسال اول سال تحصیلی96-95
19 – رابطه هوش فرهنگی وتفکر انتقادی با یادگیری خود راهبر
بهنوش شهركی نیا, [عبدالوهاب پورقاز, حسین جناآبادی]
نیمسال اول سال تحصیلی96-95
20 – رابطه ی خود تعیین گری وسازگاری فردی در دانش آموزان تیزهوش وعادی
مهتاب شعبانی رابری, [حسین جناآبادی, عبدالوهاب پورقاز]
نیمسال اول سال تحصیلی96-95
21 – رابطه تاب آوری با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان خانواده های طلاق وعادی
مژگان شاكری, [عبدالوهاب پورقاز, حسین جناآبادی]
نیمسال اول سال تحصیلی96-95
22 – رابطه معنای تحصیلی با استرس ادراك شده وخوش بینی تحصیلی
عصمت مهریان, [حسین جناآبادی, عبدالوهاب پورقاز]
نیمسال اول سال تحصیلی96-95
سامانه جامع مدیریت فناوری اطلاعات
23 – تفکر انتقادی وارتباط آن با مدارای اجتماعی در دانشجویان
سمیه نجفی, [عبدالوهاب پورقاز, افسانه مرزیه]
نیمسال اول سال تحصیلی96-95
24 – رابطه سبکهای هویت وهویت علمی با عملکرد تحصیلی دانشجویان
عالیه نجاری, [عبدالوهاب پورقاز, افسانه مرزیه]
نیمسال اول سال تحصیلی96-95
25 – رابطه كمالگرایی سازگار وناسازگار با احساس خستگی شناختی، اجتماعی، جسمانی
فریده خجسته, [افسانه مرزیه, عبدالوهاب پورقاز]
نیمسال اول سال تحصیلی96-95
26 – رابطه ساختار عاطفی دانش آموزان با فرسودگی تحصیلی
سمیه بیکار, [افسانه مرزیه, عبدالوهاب پورقاز]
نیمسال اول سال تحصیلی96-95
27 – تاثیر آموزش مهارت جرات ورزی بر اضطراب اجتماعی وكمرویی دانش آموزان
مجتبی پیرفلك, [عبدالوهاب پورقاز, افسانه مرزیه]
نیمسال اول سال تحصیلی96-95
28 – امکان سنجی پیاده سازی بازاریابی الکترونیکی درصنعت فرش دستباف استان گلستان
عافیه پورانجنار, [عبدالمجید ایمانی, عبدالوهاب پورقاز]
نیمسال دوم سال تحصیلی94-95
29 – رابطه ی فشار روانی با خوش بینی وانگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
علی صدیق سارونی, [عبدالوهاب پورقاز, حسین جناآبادی]
نیمسال اول سال تحصیلی94-95
30 – رابطه ساده وچند گانه شایسته سالاری باحمایت اجتماعی ومیزان خود كارآمدی مدیران مدارس
مریم محمدی ملاشاهی, [ناصر ناستی زائی, عبدالوهاب پورقاز]
نیمسال اول سال تحصیلی94-95
31 – رابطه بین سبك های هویت وتصویر بدنی با اضطراب در دانش آموزان
میثم دهواری, [حسین جناآبادی, عبدالوهاب پورقاز]
نیمسال اول سال تحصیلی94-95
32 – رابطه تفکر انتقادی باخود كارآمدی ویادگیری خود گردان دانش آموزان
وحیده اخوا, [عبدالوهاب پورقاز, حسین جناآبادی]
نیمسال اول سال تحصیلی94-95
33 – رابطه مهارتهای سه گانه مدیریتی با اثر بخشی مدیران از دیدگاه دبیرا
منصوره موسایی, [عبدالوهاب پورقاز, حسین جناآبادی]
نیمسال اول سال تحصیلی94-95
34 – رابطه حمایت اجتماعی با بهبودسازمانی واثر بخشی سازمانی
علی اصغر رحماندوست, [عبدالوهاب پورقاز, حسین جناآبادی]
سامانه جامع مدیریت فناوری اطلاعات
نیمسال اول سال تحصیلی94-95
35 – تیپ های شخصیت وشوخ طبعی بابهبود عملکرد معلمان
زهرا قاینی نژاد, [عبدالوهاب پورقاز, حسین جناآبادی]
نیمسال اول سال تحصیلی94-95
36 – رابطه بین كمال گرایی والدین باخود تنظیمی تحصیلی وخود كنترلی در دانش آموزان
دادخدا شاولی بر, [عبدالوهاب پورقاز, حسین جناآبادی]
نیمسال اول سال تحصیلی94-95
37 – رابطه ی بین شیوه های فرزند پروری والدین وشیوه های انضباطی ادراك شده با جرات ورزی
لیلا پودینه, [عبدالوهاب پورقاز, حسین جناآبادی]
نیمسال اول سال تحصیلی94-95
38 – تبیین رابطه شایستگی های محوری باعملکرد مدیران گروههای آموزشی دانشگاه سیستان وبلوچستان
زهرا سرگزی, [ناصر ناستی زائی, عبدالوهاب پورقاز]
نیمسال اول سال تحصیلی94-95
39 – رابطه سبك های مدیریت كلاس با اهمال كاری اعضائ هیات علمی ودانشجویان دانشگاه سیستان
وبلوچستان
ارزو خواجه دادمیری, [ناصر ناستی زائی, عبدالوهاب پورقاز]
نیمسال اول سال تحصیلی94-95
40 – رابطه سبك های مدیریت كلاس با انگیزه پیشرفت ویادگیری خودراهبر دانشجویان تحصیلات تکمیلی
دانشگاه سیستان وبلوچستان
عیسی اصغری, [ناصر ناستی زائی, عبدالوهاب پورقاز]
نیمسال اول سال تحصیلی94-95
41 – مدیریت زمان و ارتباط آن با توانمند سازی وتوسعه سازمانی
سیدعلی غفاری, [عبدالوهاب پورقاز, حسین جناآبادی]
نیمسال اول سال تحصیلی94-95
42 – رابطه ی انگیزش تحصیلی وراهبردهای خودتنظیمی با اضطراب درس آمار دانشجویان
سمیه اردونی, [افسانه مرزیه, عبدالوهاب پورقاز]
نیمسال اول سال تحصیلی94-95
43 – جایگاه پژوهش وتحقیق در نظام 3-3-6 براساس سند تحول بنیادین
احمدعلی سرابندی بنجار, [مسعود خنجر خانی, عبدالوهاب پورقاز]
نیمسال اول سال تحصیلی94-95
44 – نقش حمایت اجتماعی ادراك شده برفشار روانی ناشی از كار دبیران مقطع متوسطه در شهرستان
رضا اكبری, [حسین جناآبادی, عبدالوهاب پورقاز]
نیمسال اول سال تحصیلی94-95
45 – هوش هشت گانه گاردنرو ارتباط آن با مهارتهای مدیران مدارس ابتدایی
راضیه اللهی راینی, [عبدالوهاب پورقاز, حسین جناآبادی]
سامانه جامع مدیریت فناوری اطلاعات
نیمسال اول سال تحصیلی94-95
46 – بررسی تاثیر آموزش خلاقیت بر مولفه های فراشناختیتفکر خلاق در مدیران ابتدایی شهرستان چابهار
بی بی فاطمه محسنی, [عبدالوهاب پورقاز]
نیمسال دوم سال تحصیلی94-93
47) – رابطه میان انگیزش تحصیلی باسبك های هویت وراهبردهای فراشناختی دانش آموزان)
طاهره گرگیچ سالم, [افسانه مرزیه, عبدالوهاب پورقاز]
نیمسال اول سال تحصیلی94-93
48 – رابطه رهبری توزیع شده با عملکردسازمانی در مدارس ابتدایی
سمیه امامی فر, [عبدالوهاب پورقاز, حسین جناآبادی]
نیمسال اول سال تحصیلی94-93
49 – رابطه حمایت اجتماعی مدیران با وجدان كاری معلمان
هاجره كرد, [عبدالوهاب پورقاز, حسین جناآبادی]
نیمسال اول سال تحصیلی94-93
50 – رابطه هوش سازمانی با مدیریت نوآوری وارتقای شغلی درسازمان.
عاطفه اویسی كهخا, [عبدالوهاب پورقاز, افسانه مرزیه]
نیمسال اول سال تحصیلی94-93
51 – رابطه هوش معنوی با مهارتهای اجتماعی وخودشکوفایی دانشجویان.
سیدمجتبی هاشمی, [حسین جناآبادی, عبدالوهاب پورقاز]
نیمسال اول سال تحصیلی94-93
52 – رابطه هراس اجتماعی با خود كارآمدی ودرگیری شغلی كاركنان دانشگاه س-ب
حبیبه محمدی نسب سرجاز, [عبدالوهاب پورقاز, سیدرضا بلاغت]
نیمسال اول سال تحصیلی94-93
53 – مقایسه میزان مهارت های جرات ورزی ،خودكارآمدی وسازگاری اجتماعی بین دانش آموزان
مدارس عادی وتیزهوشان
ملیحه عباسی اصیل, [سیدرضا بلاغت, عبدالوهاب پورقاز]
نیمسال اول سال تحصیلی94-93
54 – بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراك شده با فرسودگی شغلی
حمیده قدردان توماچ, [نورمحمد یعقوبی, عبدالوهاب پورقاز]
نیمسال دوم سال تحصیلی93-92
55 – رابطه توسعه سازمانی با كیفیت زندگی كاری كاركنان آموزشی
ملیحه حدادی, [عبدالوهاب پورقاز, افسانه مرزیه]
نیمسال اول سال تحصیلی93-92
56 – رابطه سلامت سازمانی با كیفیت زندگی كاری و سازگاری شغلی بین كاركنان
الیاس ملازهی, [عبدالوهاب پورقاز, افسانه مرزیه]
نیمسال اول سال تحصیلی93-92
سامانه جامع مدیریت فناوری اطلاعات
57 – بررسی تطابق ارزشیابی با استانداردهای چهاگانه ارزشیابی و تاثیر آن بر مولفه های جو كلاس
مریم حجتی نسب, [عبدالوهاب پورقاز, عابده نظری]
نیمسال اول سال تحصیلی93-92
58 – رابطه خودپنداره با مهارت های اجتماعی و خودكارآمدی دانش اموزان آسیب دیده ی بینایی و شنوایی
زهرا خیاطی, [عبدالوهاب پورقاز, ناصر ناستی زائی]
نیمسال اول سال تحصیلی93-92
59 – سبك های مدیریت تعارض و ارتباط ان با شخصیت شغلی
فاطمه میرشکاری, [عبدالوهاب پورقاز]
نیمسال اول سال تحصیلی93-92
60 – رابطه عامل های شخصیتی با سبك های یادگیری و سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاه سیستان و
بلوچستان
مریم غنی ظاهر, [عبدالوهاب پورقاز, افسانه مرزیه]
نیمسال اول سال تحصیلی93-92
61 – كاركردهای مدیریتی مدیران و نقش آن در بهسازی سازمانی مدارس دخترانه
ندا قوی, [عبدالوهاب پورقاز, ولی مهدی نژاد]
نیمسال اول سال تحصیلی 92-91
62 – نقش راهبردهای یادگیری خود نتنظیمی باورهای انگیزشی درعملکردی تحصیلی دانش آموزان مقطع
متوسطه
رسول غفاری مفرد, [عبدالوهاب پورقاز, سیدعلیقلی روشن]
نیمسال اول سال تحصیلی 92-91
63 – ارزیابی میزان اثربخشی سیستم ارزشیابی عملکرد كاركنان دانشگاه سیستان و بلوچستان
فاطمه اربابی مجاز ده ارباب, [سیدعلیقلی روشن, عبدالوهاب پورقاز]
نیمسال اول سال تحصیلی 92-91
64 – هوش اجتماعی مدیران و ارتباط آن با قابلیت جذب دانش در مدارس متوسطه و راهنمایی دخترانه شهر
زاهدان
معظمه نوری كوه بنانی, [عبدالوهاب پورقاز, سیدعلیقلی روشن]
نیمسال اول سال تحصیلی 92-91
65 – بررسی سبك های یادگیری ورابطه آن بامنابع كنترل وپیشرفت تحصیلی دردانش آموزان دختر مقطع
متوسطه شهر زاهدان
الناز رحیمی, [عبدالوهاب پورقاز, فرامرز سابقی]
نیمسال اول سال تحصیلی 92-91
66 – رابطه جو نوآوری سازمانی با اثر بخشی كاركناندانشگاههای علمی وكاربردی زاهدان
سجاد شکوهی, [عبدالوهاب پورقاز, فرامرز سابقی]
نیمسال اول سال تحصیلی 92-91
67 – بررسی رابطه
ناهید امیری, [عبدالوهاب پورقاز]
سامانه جامع مدیریت فناوری اطلاعات
نیمسال اول سال تحصیلی 92-91
68 – بررسی مقایسه
ملیحه دهباشی, [عبدالوهاب پورقاز]
نیمسال اول سال تحصیلی 92-91
69 – رابطه بین ساختار زمانی و اعتماد سازمانی در دانشگاههای جامع دولتی شهر زاهدان
فاطمه نصیری, [ابوالقاسم فرهنگ, عبدالوهاب پورقاز]
نیمسال اول سال تحصیلی 92-91
70 – بررسی اثر بخشی چرخش شغلی و رابطه آن با عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی
سعید جمشیرزهی, [ابوالقاسم فرهنگ, عبدالوهاب پورقاز]
نیمسال دوم سال تحصیلی91-90
71 – رابطه مهارتهای تفکر انتقادی باخطرپذیری وعزت نفس دانشجویان
سیده لیلا موسوی, [عبدالوهاب پورقاز, سیدعلیقلی روشن]
نیمسال دوم سال تحصیلی91-90
72 – روابط ساده وچند گانه عدالت سازمانی باسلامت سازمانی وفرسودگی شغلی
شیوا زارع, [عبدالوهاب پورقاز, سیدعلیقلی روشن]
نیمسال دوم سال تحصیلی91-90
73 – بررسی رابطه عدالت سازمانی و هوش سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین معلمان مقطع متوسطه
شهرستان كرمان
فاطمه غلامرضامیرزایی, [عبدالوهاب پورقاز, یحیی كاظمی]
نیمسال اول سال تحصیلی 91-90
74 – بررسی عوامل موثر بر فرسودگی شغلی معلمان مقطع ابتدایی
رضا كشاورزی, [عبدالوهاب پورقاز, بهمن كردتمینی]
نیمسال اول سال تحصیلی 91-90
75 – بررسی اثر بخشی ارتباطات معلمان براساس میزان افسردگی و عزت نفس و عوامل فردی
افسانه صادقی نژاد, [حسین جناآبادی, عبدالوهاب پورقاز]
نیمسال دوم سال تحصیلی 90-89
76 – بررسی رابطه تئوری برابری با میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان مقطع ابتدائی با راهنمایی
عبدالقادر نارویی, [عبدالوهاب پورقاز, حسین جناآبادی]
نیمسال دوم سال تحصیلی 90-89
77 – ارزشیابی طرح تاسیس مجتمع های آموزشی- تربیتی از دیدگاه معاونین آموزشی مدارس ابتدایی
شهرستان كرمانشاه
سامان صاحبی, [عبدالوهاب پورقاز, ولی مهدی نژاد]
نیمسال دوم سال تحصیلی 90-89
78 – بررسی رابطه فراموشی سازمانی در دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد محمودوند, [علیرضا حیدرزادگان, عبدالوهاب پورقاز]
سامانه جامع مدیریت فناوری اطلاعات
نیمسال دوم سال تحصیلی 90-89
79 – بررسی منابع قدرت مدیران و جو سازمانی مدارس راهنمایی در شهر زاهدان
فاطمه شریفی, [عبدالوهاب پورقاز, علیرضا حیدرزادگان]
نیمسال اول سال تحصیلی90-89
80 – بررسی رابطه سبك تفکر
امین محمدی, [عبدالوهاب پورقاز, یحیی كاظمی]
نیمسال اول سال تحصیلی 89-88
81 – بررسی مولفه های مدیریت دانش
سجاد كاظمی, [عبدالوهاب پورقاز, نورمحمد یعقوبی]
نیمسال اول سال تحصیلی 89-88
82 – بررسی تفاوتهای شخصیتی افراد دارای لکنت زبان و والدین آنها با افراد عادی و والدین آنها
مهدیه نورا, [عبدالوهاب پورقاز, مهوش رقیبی]
نیمسال اول سال تحصیلی 89-88

 

مقالات بین المللی
1396
1 – رابطه انگیزش تحصیلی و راهبردهای خود تنظیمی با اضطراب درس آمار دانشجویان
سمیه اردونی, افسانه مرزیه, عبدالوهاب پورقاز
مطالعات روانشناسی تربیتی شماره: 14 از صفحه: 37 تا صفحه: 62
2 – ساختار عاطفی دانش آموزان و ارتباط آن با فرسودگی تحصیلی با تاكید بر جنسیت
سمیه بیکار, افسانه مرزیه, عبدالوهاب پورقاز
شماره: 11 از صفحه: 183 تا صفحه: 194
1395
3 – حمایت سازمانی و ارتباط آن با كیفیت زندگی كاری كاركنان اداره برق شهرستان زابل
عبدالوهاب پورقاز, سعیده صلحی راد
پژوهش های مدیریت عمومی شماره: 9 از صفحه: 97 تا صفحه: 117
4 – نقش پیشبینی كنندگی انگیزش تحصیلی در ارتباط با سبكهای هویت و راهبردهای فراشناختی
دانشآموزان
طاهره گرگیج سالم, افسانه مرزیه, عبدالوهاب پورقاز
مطالعات روانشناسی تربیتی شماره: 13 از صفحه: 83 تا صفحه: 112
5 – رابطه سبك های مدیریت كلاس با انگیزش پیشرفت و یادگیری خودراهبر دانشجویان تحصیلات
تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان
عیسی اصغری, ناصر ناستی زائی, عبدالوهاب پورقاز
گام های توسعه در آموزش پزشکی شماره: 13 از صفحه: 268 تا صفحه: 280
6 – رابطه ی مدیریت كلاس با اهمال كاری تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
آرزو خواجه داد میر, ناصر ناستی زائی, عبدالوهاب پورقاز
توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان شماره: 9 از صفحه: 10 تا صفحه: 19
7 – رابطه سبك های فرزندپروری و سبك های انضباطی با جرات ورزی دانش اموزان
لیلا پودینه, حسین جناآبادی, عبدالوهاب پورقاز
مطالعات روانشناسی تربیتی شماره: 24 از صفحه: 21 تا صفحه: 38
8 – حمایت سازمانی و ارتباط آن با كیفیت زندگی كاری كاركنان اداره برق شهرستان زابل
سامانه جامع مدیریت فناوری اطلاعات
عبدالوهاب پورقاز, سعیده صاتحی
پژوهش های مدیریت عمومی شماره: 9 از صفحه: 97 تا صفحه: 116
9 – تفکر انتقادی و ارتباط آن با مدارای اجتماعی در دانش آموزان
عبدالوهاب پورقاز, افسانه مرزیه, سمیه نجفی
شماره: 49 از صفحه: 91 تا صفحه: 100
1394
10 – بررسی ساختار سازمانی و رابطه آن با اعتماد سازمانی در دانشگاه¬های دولتی جامع شهر زاهدان
ابوالقاسم فرهنگ, فاطمه نصیری, عبدالوهاب پورقاز
11 – بررسی ارتباط خودتنظیمی و خودكنترلی بر عملکرد تحصیلی دانش اموزان
دادخدا شاولی بر, حسین جناآبادی, عبدالوهاب پورقاز
شماره: 8 از صفحه: 217 تا صفحه: 223
12 – رابطه سبك های هویت و تصویر بدن با نگرانی در میان دانش آموزان دبیرستان
, حسین جناآبادی, عبدالوهاب پورقاز
شماره: 10 از صفحه: 178 تا صفحه: 183
13 – رابطه شایستگیهای محوری با عملکرد مدیران گروههای آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان
, ناصر ناستی زائی, عبدالوهاب پورقاز
پژوهش های مدیریت عمومی شماره: 8 از صفحه: 33 تا صفحه: 52
14 – رابطه بین فشار روانی با خوش بینی و انگیزه پپیشرفت تحصیلی دانش اموزان
علی صدیق سارونی, حسین جناآبادی, عبدالوهاب پورقاز
شماره: 9 از صفحه: 127 تا صفحه: 133
15 – تیپ های شخصیت و شوخ طبعی و ارتباط آن با بهبود عملکرد معلمان
عبدالوهاب پورقاز, حسین جناآبادی, زهرا قاینی نزاد
16 – هوش اجتماعی و رابطه ان با مدیریت دانش
حسین جناآبادی, عبدالوهاب پورقاز, نعیمه نوری
17 – سبکهای یادگیری و ارتباط آن با منابع كنترل در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر زاهدان
18 – سبك های یادگیری و ارتباط آن با منابع كنترل در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر زاهدان
عبدالوهاب پورقاز,
سامانه جامع مدیریت فناوری اطلاعات
مطالعات روانشناسی تربیتی شماره: 19 از صفحه: 45 تا صفحه: 60
19 – هوش اجتماعی و ارتباط آن با ظرفیت جذب دانش مدیران مدارس
معظمه نوری, عبدالوهاب پورقاز, حسین جناآبادی
شماره: 6 از صفحه: 333 تا صفحه: 343
1392
20 – ساخت و اعتبار یابی مقیاس علل گرایش به سو مصرف مواد مخدر در جوانان( مطالعه موردی: استان
خراسان رضوی)
, عبدالوهاب پورقاز, مائده سادات رقیب
اعتیاد پژوهی شماره: 7 از صفحه: 73 تا صفحه: 93
1390
21 – بررسی رابطه منابع قدرت مدیران با ویژه گی های شخصیتی كاركنان
عبدالوهاب پورقاز, امین محمدی
پژوهش های مدیریت عمومی شماره: از صفحه: 111 تا صفحه: 130
1389
22 – مطالعه بین فرهنگی رضایت شغلی به عنوان تابعی از وفاداری به سازمان و سلامت روان در بین كاركنان
دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه مسلم علیگر هند
بهمن كردتمینی, عبدالوهاب پورقاز, صوفیا خانقایی
فصلنامه مطالعات شبه قاره شماره: 7 از صفحه: 53 تا صفحه: 70
23 – مطالعه بین فرهنگی
بهمن كر تمینی, عبدالوهاب پورقاز, سوفیا خانقائی
فصلنامه مطالعات شبه قاره شماره: 3 از صفحه: 53 تا صفحه: 70
1387
24 – بررسی موانع خلاقیت در دانش آموزان از دیدگاه معلمان
سیدعلیقلی روشن, عبدالوهاب پورقاز
مطالعات تربیتی و روانشناسی (عنوان قبلی مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد) شماره: از صفحه: تا صفحه:
1384
25 – بررسی مقایسه ای سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه شهر زاهدان
سامانه جامع مدیریت فناوری اطلاعات
عبدالوهاب پورقاز
مجله مطالعات روانشناسی تربیتی (دانشگاه سیستان و بلوچستان) شماره: از صفحه: تا صفحه:

همایش ها
1394
1 – بررسی رابطه عزت نفس سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی میان كاركنان دانشگاه علوم
پزشکی زاهدان
دومین كنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبك زندگی
عبدالوهاب پورقاز, عابده نظری, ناهید امیری
2 – بررسی مقایسه ای وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
چهارمین همایش سراسری بهداشت روانی دانشجویان
عبدالوهاب پورقاز, مهوش رقیبی, مهرداد مظاهری دشت ارژندی
1386
3 – بررسی تاثیر روش شناخت رفتار درمانگری CBT دراقدام كنندگان به خودكشی
دومین كنگره سراسری رفتارهای پرخطر
مهوش رقیبی, عبدالوهاب پورقاز
1385
4 – بررسی مقایسه ای نظام ارزشی دانشجویان دانشگاههای س و ب و آزاد اسلامی زاهدان
سومین سمینار سراسری بهعداشت روانی دانشجویان
عبدالوهاب پورقاز, مهوش رقیبی
فعالیت های اجرائی
عضو هیات تحریریه مجله مطالعات روانشناسی و تربیتی
از تاریخ 01/07/1393 – ادامه دارد

طرح های پژوهشی
1383
1 – بررسی نظام ارزشی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان
عبدالوهاب پورقاز, مهوش رقیبی – 1383-
2 – بررسی میزان كارآیی واحدهای تربیتی دانشگاه (اعم ازنظری وعملی) در كار تدریس معلمان مقطع
متوسطه استان س
علی حسن زاده فروغی, عبدالوهاب پورقاز – 1383-
1382
3 – بررسی علل بیسوادی وكم سوادی زنان دراستان سیستان و بلوچستان
مهوش رقیبی, عبدالوهاب پورقاز – 1382-

 

منبع :

https://www.usb.ac.ir/astaff/pourghaz/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage

بازدید: 203

درباره ما قربان محمد پورقاز

مشاهده تمام پست ها قربان محمد پورقاز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *