- کتابخانه

فهرست عناوین برتری و جوایز : قربان محمد پورقاز

فهرست عناوین برتری و جوایز : حافظ و قاری کلام الله مجید    ازدوران کودکی نفر اول مسابقات کلام الله مجید در سال 1371 نفر اول مطالعه و تحقیقدانش آموزی سال 1373 دبیر فنی مورد تجلیل دبیر کل ملی یونیسکوسال 1381 مقاله برگزیده مورد تجلیل دومین همایش علمی پژوهشی علوم انسانی و هنر سال 1382 پژوهشگر جوان سال 1383 انتخاب جوان نمونه ترکمن سال 1384 مدیر برتر روابط عمومی کشور سال 1385 مشاور مورد تجلیل اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری سال 1386 داور علمی مورد تجلیل سومین جشنواره ملی کارآفرینان برتر امیر کبیر سال 1386 کارآفرین نمونه…

ادامه مطلب